Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 6 czerwca 2024
1:33 minut

 

Katowice, dnia 06.06.2024 r.

Nr rej.: Nr rej. 040128-602-K012-Oa01-Oz01/24

 

 

 

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH

o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu

 

Na podstawie art. 26 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oskarżyciel publiczny - inspektor pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, zawiadamia pokrzywdzonych, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w maju 2024 r. w firmie: Kacper Global Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 4, zostaje przesłany wniosek do Sądu Rejonowego w Myszkowie II Wydział Karny (adres: 42-300 Myszków, ul. Kwiatkowskiego 2) w związku z ujawnieniem popełnienia wykroczenia z art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, polegającego na niewypłaceniu (w całości lub w części) wynagrodzenia za marzec i za kwiecień 2024 r. oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, których termin wypłaty przypadał na 31 marca 2024 r. i 30 kwietnia 2024 r.

Pouczenie:

 1. Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W tym celu pokrzywdzony może w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie,
  że będzie działać obok oskarżyciela publicznego – inspektora pracy, jako oskarżyciel posiłkowy. Po upływie tego terminu uprawnienie wygasa (art. 26 § 3 Kodeksu postępowania
  w sprawach o wykroczenia).
 2. Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny, a w wypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego (art. 30 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
 3. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo złożenia wniosku o niezamieszczanie w protokole oraz
  w innych dokumentach danych dotyczących miejsca jego zamieszkania i miejsca pracy
  (art. 37 § 13 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 148a
  i art. 156a Kodeksu postępowania karnego).

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu