Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Zgłoszenia wypadków przy pracy z terenu Województwa śląskiego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach: tel: 605 203 748 Numery bezpośrednie telefonów ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Porady prawne telefoniczne:

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

w dni robocze:

Porady prawne osobiste:

Bezpłatne porady prawne osobiste udzielane są pracownikom i pracodawcom:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach:

w dni robocze:

adres:
ul. Owocowa 6-6a,
40-158 Katowice

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Oddział w Bielsku-Białej:

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00
adres: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Oddział w Częstochowie:

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00
adres: ul. Kisielewskiego 18/28b, 42-215 Częstochowa

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Oddział w Gliwicach:

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00
adres: 
ul. ks. Herberta Hlubka, 2
44-100 Gliwice
​​​​​

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Oddział w Rybniku:

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00
adres: 
ul. 3 Maja 27,
44-200 Rybnik

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Oddział w Zawierciu:

w dni robocze - środa w godzinach od 09:00 do 15:00
adres: 
ul. 11 Listopada 2,
42-400 Zawiercie

Dodatkowe formy porad:
Infolinia dla pracodawców i pracowników z branży budowlanej
W każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 14:00
pod numerem telefonu: 502 874 347  
inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach udziela porad prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Porady prawne on-line:

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.
 
Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych
w celu udzielania porad prawnych poprzez aplikację Microsoft TEAMS
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach informuje, iż:

 1. Administrator danych: Administratorem danych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice.
 2. Inspektor ochrony danych: W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach powołano Inspektora Ochrony Danych, jest nim pan Arkadiusz Sroga, kontakt: iod@katowice.pip.gov.pl.
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia RODO w związku z art.10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ust.1 pkt 7e i 14a)  – jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z podejmowaniem działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności:
   1. udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy
   2. udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników oraz członków ich rodzin w zakresie:
    • dostępu do zatrudnienia, warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w przypadku utraty pracy, powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia,
    • dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków zawodowych i rad pracowników, dostępu do szkoleń, dostępu do zasobów mieszkaniowych, dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników, pomocy udzielanej przez urzędy pracy.
 4. Zakres przetwarzanych danych: Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwy identyfikującej rozmówcę (imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących), wizerunku (w przypadku opcjonalnego użycia kamery), głosu, opcjonalnie: rodzaju podmiotu pytającego, konta e-mail, numeru telefonu, innych informacji podanych przez rozmówcę na potrzeby udzielenia porady, będą przetwarzane w celu przeprowadzenie porady prawnej przy wykorzystaniu narzędzia – usługi internetowej online Microsoft Teams.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią: nie dotyczy.
 6. Okres, przez który dane będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe określone w punkcie 4 nie będą rejestrowane ani nagrywane, rejestrowane są wyłącznie dane statystyczne, w postaci ilości udzielonych porad, zakresu i przedmiotu porady.
 7. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: nie dotyczy.
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator oświadcza, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane – to jest udzielenia parady prawnej.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

Główny Inspektorat Pracy:

Bezpłatne porady prawne udzielane są również przez Główny Inspektorat Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 15.00 pod numerami telefonu:

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania)

 

Szukaj

Logo PIP

Menu