Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Deklaracja dostępności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności
 • E-mail: koordynator@katowice.pip.gov.pl
 • Telefon: 32 60-41-133

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
 • Adres: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, ul. Owocowa 6 – 6a, 40-158 Katowice
 • E-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl
 • Telefon: 32 60-41-214

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba PIP OIP w Katowicach

Budynek, w którym znajduje się siedziba Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przy ul. Owocowej 6-6a jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą schody wyposażone w poręcze. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście (podest). Po prawej stronie od wejścia znajduje się pionowa platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostanie się do siedziby osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy platformie jest przycisk, umożliwiający samodzielne sprowadzenie jej na dół. Przycisk włączający/wyłączający dźwig znajduje się wewnątrz dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach.  W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm. Dźwig osobowy, znajdujący się w budynku, ma szerokość 110 cm i długość 210 cm. Wyposażony jest w pulpit sterujący z przyciskami z alfabetem Braille’a oraz poręcze na dwóch ścianach windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Bezpośrednio przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe (parking ogólnodostępny) dla osób niepełnosprawnych oznakowane białą kopertą oraz znakiem pionowym D-18a i tabliczką T-29. Na parkingu wewnętrznym PIP OIP w Katowicach, za wjazdem odgrodzonym bramą, znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane tabliczką T-29.

PIP OIP w Katowicach Oddział w Bielsku - Białej

Budynek PIP OIP w Katowicach oddziału w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 40 jest częściowo dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd umożliwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się dźwig umożliwiający wjazd osobom niepełnosprawnym do siedziby oddziału. Dźwig nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dedykowanej osobom niepełnosprawnym i posiadającej urządzenia ułatwiające korzystanie z toalety przez osoby niepełnosprawne. Na parterze zamontowany jest ogólnodostępny system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT, a także istnieje możliwość wykorzystania na potrzeby inspekcji pracy pomieszczenia, w którym zamontowana jest pętla indukcyjna. 

PIP OIP w Katowicach Oddział w Częstochowie

Budynek PIP OIP w Katowicach oddziału w Częstochowie przy ul. Kisielewskiego 18/28B jest częściowo dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd umożliwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma toalety dedykowanej osobom niepełnosprawnym i posiadającej urządzenia ułatwiające korzystanie
z toalety przez osoby niepełnosprawne.

PIP OIP w Katowicach Oddział w Gliwicach

Budynek PIP OIP w Katowicach oddziału w Gliwicach przy ul. ks. Hlubka 2 jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się platforma umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma toalety dedykowanej osobom niepełnosprawnym i posiadającej urządzenia ułatwiające korzystanie z toalety przez osoby niepełnosprawne.

PIP OIP w Katowicach Oddział w Rybniku

Budynek PIP OIP w Katowicach oddziału w Rybniku przy ul. 3-go Maja 27 jest częściowo dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą schody wyposażone w poręcze. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście (podest). Po prawej stronie od wejścia znajduje się pionowa platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostanie się do siedziby osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Do budynku
i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma toalety dedykowanej osobom niepełnosprawnym i posiadającej urządzenia ułatwiające korzystanie z toalety przez osoby niepełnosprawne.

PIP OIP w Katowicach Oddział w Zawierciu

Budynek PIP OIP w Katowicach oddziału w Zawierciu przy ul. 11-go Listopada 2 jest częściowo dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd umożliwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście (podest). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma toalety dedykowanej osobom niepełnosprawnym i posiadającej urządzenia ułatwiające korzystanie z toalety przez osoby niepełnosprawne.

 

 

Szukaj

Logo PIP

Menu