Porozumienie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu

Autor: AM

Porozumienie w sprawie zasad współdziałania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu zostało podpisane 21 marca 2019r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Lidia Marciniak, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Płk SG Adam Jopek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Janusz Grygierczyk, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy  ds. Prawno-Organizacyjnych Piotr Kalbron.

4
 

Celem podpisanego porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw dotyczących zapobiegania i zwalczania powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom oraz nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, naruszania praw cudzoziemców związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz handlu ludźmi. Zgodnie z porozumieniem współpraca urzędów ma być realizowana między innymi poprzez wzajemne przekazywanie informacji  o naruszeniu przepisów regulujących zasady zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmowanie przez inspektorów pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej wspólnych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o cudzoziemcach oraz wymianę doświadczeń i doskonalenie metod kontroli.

1