Szkolenie dla pracodawców z branży transportowej

Autor: MK

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 21 marca 2019 r. odbyło się szkolenie w ramach realizacji działania edukacyjno-informacyjnego „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” dla pracodawców i ich przedstawicieli z branży transportowej. Przybyłych pracodawców przywitała koordynator programu w Okręgowym Inspektoracie pracy w Katowicach i przedstawiła założenia działań prewencyjnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w celu zapobiegania wypadkom komunikacyjnym, w tym związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym kierowców.Szkolenie w zakresie czasu pracy kierowców przeprowadził starszy inspektor pracy specjalista z OIP Katowice. Prowadzący omówił zakres obowiązywania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców w kontekście Kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia (WE) 561/2006, podstawowe definicje dotyczące czasu pracy, jak również najważniejsze zagadnienia związane z kontrolą PIP w omawianym zakresie.

Na zakończenie szkolenia prowadzący przedstawił praktyczne przykłady omawianych zagadnień, aktywując uczestników szkoleń do wspólnego rozwiązywania testów. Pracodawcy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając liczne pytania odnośnie poruszanych zagadnień.  W szkoleniu wzięło udział ponad  18 pracodawców i ich przedstawicieli z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy otrzymali wydawnictwa oraz materiały informacyjno – szkoleniowe wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.