Stres i mobbing w miejscu pracy – przyczyny i konsekwencje. Znajdź rozwiązanie! – szkolenie dla Pracodawców

Autor: WN

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 11 kwietnia 2019 r. zorganizowane zostało szkolenie adresowane do pracodawców z terenu województwa śląskiego, którzy zgłosili się do udziału w realizacji programu prewencyjnego: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

Przybyłych pracodawców przywitała koordynator programu w Okręgowym Inspektoracie pracy w Katowicach Wioletta Natkaniec, następnie omówiła procedury organizacyjne związane z realizacją tematu oraz zapoznała uczestników z materiałami informacyjnymi i wydawnictwami PIP związanymi z tematyką szkolenia.

DSC00254
 

Szkolenie w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy przeprowadziła Marta Bem specjalista z Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy z Warszawy. Prowadząca omówiła zagadnienie stresu i innych zagrożeń psychospołecznych, inspirując uczestników szkolenia do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy. Zadeklarowała merytoryczne wsparcie dla pracodawców zainteresowanych przeprowadzeniem oceny stresogenności cech pracy w ramach omawianego programu prewencyjnego. Poinformowała o możliwości udostępnienia narzędzi w postaci Skali Ryzyka Psychospołecznego, uzyskania pomocy merytorycznej w przeprowadzeniu oceny poziomu stresu w przedsiębiorstwie oraz przygotowanie, w oparciu o wyniki tej oceny, propozycji działań naprawczych.

DSC00268
 

Drugą część szkolenia poświęconą problematyce mobbingu w środowisku pracy przeprowadziła Beata Sikora-Nowakowska - starszy inspektor pracy – specjalista. Prowadząca omówiła obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy, przedstawiła definicję mobbingu, a także przesłanki odpowiedzialności oraz roszczenia z tytułu odpowiedzialności za jego stosowanie oraz konsekwencje prawne wobec mobbera.

DSC00276
 

Podsumowując szkolenie przedstawiciel Sekcji Prewencji i Promocji poinformował o możliwości zwrócenia się o wsparcie ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności w postaci organizacji szkoleń dla pracowników w podmiotach, które przystąpiły do realizacji programu.

Pracodawcy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz zadawali liczne pytania, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się techniki relaksacyjne zaprezentowane przez prowadzącą, a następnie wspólnie wykonywane z uczestnikami.