Działania Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w Raciborzu

Autor: JK

W Urzędzie Gminy Krzyżanowice 15 listopada 2016 r. zostały zorganizowane konkursy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie pod nazwą: „Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie”„Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi”. Uczestniczyło w nich łącznie 17 członkiń kół gospodyń wiejskich oraz sołtysów z terenu Gminy Krzyżanowice.

Przed przystąpieniem do zmagań konkursowych pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach i Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu przeprowadzili szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test z zakresu bhp w rolnictwie, ubezpieczeń społecznych rolników i ekologii. Jego zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, OIP w Katowicach oraz Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie.

Konkursy zostały przeprowadzone w ramach działań Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w Raciborzu.