• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.04.2021

Podpisanie Porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach a Prezesem WUG i Dyrektor Generalną WUG

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 20 kwietnia 2021 r. p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotr Kalbron podpisał „Porozumienie Pracodawców o Współpracy pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego i Dyrektor Generalną Wyższego Urzędu Górniczego a Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach”.

Celem podpisanego Porozumienia jest właściwa realizacja zadań ustawowych w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników organów nadzoru górniczego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w szczególności w sytuacji stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakresem współpracy, wynikającym z podpisanego porozumienia objęto w szczególności: badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz innych mających związek z pracą, a także udział w pracach komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do zbadania przyczyn i okoliczności wypadków zbiorowych, katastrof albo niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych, jak również przeprowadzanie wspólnych kontroli. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania wspólnych zadań, w tym wspólnych kontroli, strony będą podejmować działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w organach nadzoru górniczego i Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności w zakresie dotyczącym zagrożeń wywołanych chorobami zakaźnymi przy realizacji zadań służbowych w podmiotach kontrolowanych.

W spotkaniu uczestniczyli p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotr Kalbron, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Adam Wąsowski, Nadinspektor Pracy – Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w OIP Katowice Katarzyna Bzdura, a także Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek, Dyrektor Generalna Wyższego Urzędu Górniczego Krystyna Samek-Skwara oraz Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym Alicja Stefaniak. 

Przedstawiciele obecnych na spotkaniu instytucji wspólnie zadeklarowali wzajemną pomoc we wszystkich działaniach służących realizacji podpisanego Porozumienia.

autor: WN

GIP Przejdź do GIP Porady prawne