• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.07.2022

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach

 

Szanowni Państwo

Mając na uwadze trwający okres letni, w którym pracownicy narażeni są na zagrożenia związane ze zjawiskami atmosferycznymi – między innymi upałem, zwracam uwagę, że wykonywanie prac budowlanych, w tym prac na otwartej przestrzeni przy temperaturach otoczenia powyżej 25OC oraz w miejscach nasłonecznionych może być czynnikiem potęgującym wzrost zagrożeń w środowisku pracy w związku z obniżeniem zdolności psychomotorycznych osób wykonujących roboty budowlane.

W trosce o życie i zdrowie pracowników apeluję do Państwa o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

Przypominam, że podczas upałów każdy pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczania pracownikom napojów. Gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi na stanowiskach pracy przekracza 28OC, a na otwartej przestrzeni 25OC, napoje te powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych. Ponadto, pracodawcy zobowiązani są zapewnić pracownikom dostęp do wody bieżącej dla celów higienicznych. Osobom wykonującym prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze, pozbawionym dostępu do wody bieżącej, pracodawcy zobowiązani są zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Proszę, aby pamiętali Państwo również o zapewnieniu pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Warto także zadbać, aby pracownicy nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV.

Pracodawcy mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne i wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiet w ciąży i karmiących piersią. Należy też pamiętać o zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30OC, a wilgotność względna powietrza 65%.

Pracodawcy w miarę swoich możliwości powinni poprawić komfort pracy pracowników, obniżając temperaturę na stanowiskach pracy wykorzystując dostępne rozwiązania techniczne, jak rolety, wentylatory, klimatyzatory, itp.

Przypominam również o używaniu oraz utrzymaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacji lub klimatyzacji oraz zabezpieczeniu okien i świetlików przed nadmiernym nasłonecznieniem (poprzez rolety, żaluzje, malowanie szyb).

Zwracam uwagę, że warto również regulować czas pracy pracowników w upalne dni, aby zadbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo, nie tylko poprzez skracanie czasu pracy, ale również wprowadzenie dłuższych przerw w pracy lub zwiększenie rotacji pracowników w ciągu dnia pracy. Skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.

Życzę Państwu spokojnego i bezpiecznego okresu wakacji.

 

Okręgowy Inspektor Pracy

Piotr Kalbron


GIP Przejdź do GIP Porady prawne