• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

31.07.2022

Bezpieczeństwo Pracy na Śląskich Budowach” przedmiotem Konferencji zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

25 sierpnia 2022 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z inicjatywy Piotra Kalbron – Okręgowego Inspektora Pracy zorganizowana została Konferencja pn. „Bezpieczeństwo Pracy na Śląskich Budowach”.

Wydarzenie realizowane zostało w ramach rozpoczętej w styczniu 2022 roku 3-letniej strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie, której celem jest zmniejszenie zagrożeń wypadkowych występujących przy wykonywaniu prac budowlanych. „Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” - to hasło kampanii, które było również mottem zorganizowanej konferencji.

Konferencję rozpoczął Okręgowy Inspektor Pracy Piotr Kalbron, który w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że Państwowa Inspekcja Pracy dostrzegając liczne zagrożenia oraz ograniczoną skuteczność działań o charakterze represyjnym podejmuje oprócz prowadzonych czynności kontrolnych, liczne przedsięwzięcia o charakterze promocyjno-informacyjnym, czego przykładem jest  realizowana Kampania „Budowa. STOP wypadkom!”. „Celem naszych działań jest zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych, a także budowanie zaangażowania grup docelowych w działania na rzecz poprawy standardów bhp, popularyzacja i podnoszenie wiedzy z zakresu stosowania środków ochrony zbiorowej, upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane, a także promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie” – mówił w swym wystąpieniu Piotr Kalbron.

Rozpoczxęcie konferencji przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach
W pierwszej części Konferencji prelegenci wygłosili referaty przedstawiające zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.  Marek Dudek – p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach – przedstawił prezentację nt. „Analizy zagrożeń na śląskich budowach”, Magdalena Macha – Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego zapoznała uczestników z prezentacją pt. „Kontrole terenu budowy przez organy nadzory budowlanego”, Marek Ćmiel - Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, przedstawił prezentację pt. „Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowach”, Roman Karwowski - Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach przedstawił prezentację pt. „Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy na budowie”, natomiast dr. inż. Bartłomiej Grzesik – Pełnomocnik Dziekana do spraw BHP na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w swym wystąpieniu mówił „O bezpieczeństwie w budownictwie w ujęciu akademickim”. Panel wykładowy zakończony został wystąpieniem Anny Bagińskiej - Kierownik ds. BHP Regionu Budimex S.A. na temat „Przeglądu typowych i nietypowych zabezpieczeń BHP zastosowanych przez Budimex S.A.”

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Pani Magdalena Macha – Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego, Pan Marek Ćmiel - Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka - Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Pani Elżbieta Nowicka-Słowik - Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Pani Anetta Ranosz – nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Panel dyskusyjny
Zorganizowany panel dyskusyjny był okazją do wymiany doświadczeń oraz platformą do wypracowania kierunków działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w sektorze budowlanym w województwie śląskim. Udział prelegentów, jak również zaproszonych gości stworzył przestrzeń do dyskusji dla środowisk zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy w budownictwie. W dyskusji tej udział wzięli także partnerzy społeczni, przedstawiciele organizacji związkowych, uczelni wyższych oraz organizacji pracodawców z terenu województwa śląskiego.

Wszyscy uczestnicy konferencji potwierdzali słuszność hasła promującego prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy kampanię „Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” i wyrażali nadzieję, że hasło to towarzyszyć będzie zarówno pracodawcom, jak i pracownikom na śląskich budowach!

Równoległe do trwającej konferencji w siedzibie Okręgu zorganizowane zostały dwa stoiska informacyjne, na których pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddziału w Chorzowie dystrybuowali wydawnictwa o tematyce będącej przedmiotem konferencji.  

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Tygodnik Solidarność, TVP 3 Katowice, Radio eM, Czasopismo Przegląd Budowlany oraz Czasopismo Promotor BHP.

Konferencja zorganizowana została w sposób hybrydowy, zarówno w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, jak również za pośrednictwem kanału YouTube.

autor: WN


GIP Przejdź do GIP Porady prawne