• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.12.2022

Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach do Pracodawców

 

Szanowni Państwo!

Apeluję o poszanowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przy pracach wykonywanych zimą w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Proszę pamiętać o tym, aby w pomieszczeniach pracy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie bowiem z dyspozycją z § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna lub świadczona jest praca biurowa, należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 18 °C, z kolei w pozostałych pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca fizyczna, temperaturę nie niższą niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Należy zabezpieczyć takie pomieszczenia przed niekontrolowanym odpływem ciepła oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz.

W razie konieczności wykonywania prac na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 °C proszę pamiętać także o tym, aby zapewnić pracownikom odzież ochronną, chroniącą przed niską temperaturą, posiłki regeneracyjne oraz ciepłe napoje. W tym miejscu należy również wspomnieć o obowiązku wynikającym z § 44 załącznika nr 3 ww. rozporządzenia, dotyczącym zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na otwartej przestrzeni ogrzeją się lub zmienią odzież. Co ważne, temperatura w takim pomieszczeniu nie może być niższa niż 16 °C. Natomiast w przypadku, gdy ze względu na rodzaj prac wykonywanych na wolnej przestrzeni nie jest możliwe zapewnienie wspomnianego pomieszczenia, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródło ciepła do ogrzania, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Pora zimowa to również prace na wysokości związane z odśnieżaniem dachów. Z tego względu konieczne jest dochowanie specjalnych standardów określonych w przepisach prawa pracy w tym zakresie. W szczególności, zanim skierują Państwo pracownika do odśnieżania dachu, należy pamiętać o tym, iż do pracy na wysokości można skierować tylko pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Pracownik skierowany do odśnieżania dachu powinien również odbyć instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Ponadto, z pracą na wysokości polegającą na odśnieżaniu dachów łączy się również obowiązek zapewnienia pracownikowi właściwych środków ochrony przed upadkiem z wysokości, a także obowiązek wygrodzenia i oznakowania na chodnikach i ciągach komunikacyjnych strefy niebezpiecznej, w której istnieje potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego związane ze spadającymi masami usuwanego z dachu lodu i śniegu.

Jako Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach apeluję również o zachowanie szczególnej rozwagi i ostrożności podczas wykonywania prac budowlanych w okresie zimowym. Należy zwłaszcza pamiętać, iż stosownie do treści § 123 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań, ruchomych podestów roboczych są definitywnie zabronione podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s. Ponadto zgodnie z treścią § 128 ww. rozporządzenia pracę na ruchomym podeście roboczym należy niezwłocznie przerwać w czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s. Z kolei, odnosząc się do pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących w okresie zimy, należy wskazać na regulację zawartą w § 11 pkt 14 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, zgodnie z którą niedopuszczalne jest obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18 °C. 

W związku z powyższym, apeluję raz jeszcze o odpowiedzialne podejście do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy oraz o podjęcie wszelkich działań w celu ograniczania niebezpieczeństw związanych z wykonywaną pracą w okresie zimowym.

 

 

 

Okręgowy Inspektor Pracy

 

Piotr Kalbron

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, grudzień 2022 r.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne