Porady prawne za pomocą aplikacji Microsoft Teams

Od 1 lutego 2022 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach rozpoczyna udzielanie porad prawnych za pomocą platformy Microsoft Teams. 

Porady będą udzielane w każdy wtorek od godziny 10:00 do 12:00.

poradyprawne
 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz instrukcją obsługi aplikacji Microsoft Teams w załączonym pliku na końcu tego artykułu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych
w celu udzielania porad prawnych poprzez aplikację Microsoft TEAMS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach informuje, iż:

 1. Administrator danych: Administratorem danych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice.
 2. Inspektor ochrony danych: W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach powołano Inspektora Ochrony Danych. Jest nim pani  Justyna Koch. Kontakt: iod@katowice.pip.gov.pl
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia RODO w związku z art.10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ust.1 pkt 7e i 14a)  – Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z podejmowaniem działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności:
 1. udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy
 2. udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin w zakresie:
 1. Zakres przetwarzanych danych: Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwy identyfikującej rozmówcę (imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących), wizerunku (w przypadku opcjonalnego użycia kamery), głosu, opcjonalnie: rodzaju podmiotu pytającego, konta e-mail, numeru telefonu, innych informacji podanych przez rozmówcę na potrzeby udzielenia porady, będą przetwarzane w celu przeprowadzenie porady prawnej przy wykorzystaniu narzędzia – usługi internetowej online Microsoft Teams.
 2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią: Nie dotyczy.
 3. Okres, przez który dane będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe określone w punkcie 4 nie będą rejestrowane ani nagrywane, rejestrowane są wyłącznie dane statystyczne, w postaci ilości udzielonych porad, zakresu i przedmiotu porady.
 4. Informacja o odbiorcach danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: nie dotyczy.
 6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator oświadcza, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane – to jest udzielenia parady prawnej.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

Pobierz:

Instrukcja obslugi MS Teams Porady Prawne w OIP KATOWICE.pdf